Az otthon horizontja

SW Térkő x Terran

Adatkezelési tájékoztató

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (székhely: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.; cégjegyzékszám: 02-09-064553; adószám: 11541264-2-02) és a SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Kft. (székhely: 2339 Majosháza, Tóközi u 10.; cégjegyzékszám: 13-09-111652; adószám: 11952107-2-44) mint közös adatkezelők (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelő”) tevékenységük során a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) - betartásával jár el.

A jelen Tájékoztató a https://otthonhorizontja.hu/ honlap látogatásával és a látogató által a hírlevélre és/vagy direkt marketing anyagok küldésére történő feliratkozással rendelkezésre bocsátott személyes adatokkal kapcsolatban tartalmazza az adatkezelési tájékoztatást. A jelen Tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

Adatkezelő és képviselőjének adatai:

Terrán Kft.
székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
cégjegyzékszám: 02-09-064553
elektronikus elérhetőség: marketing@terranteto.hu
telefonszám: 06/69/569-950

SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Kft.
székhely: 2339 Majosháza, Tóközi u 10.
cégjegyzékszám: 13-09-111652
elektronikus elérhetőség: info@swterko.hu
telefonszám: 06/24/620-474

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. és a SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Kft. mint közös adatkezelők külön megállapodásukban meghatározták a közös adatkezelésük alapján rájuk háruló feladatok megosztását és a kötelezettségeik teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását.
Az Érintett bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja jogait.

Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Az Adatkezelő valamennyi adatkezelési tevékenysége során különös figyelmet fordít az alábbi adatkezelési alapelveknek való megfelelőségre:

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A www.otthonhorizontja.hu honlap meglátogatásával a látogató (a továbbiakban: „Érintett”) információkhoz juthat az Adatkezelő tevékenységére vonatkozóan, valamint a megadott email címeken és a kapcsolat felületen keresztül közvetlenül is kapcsolatba léphet vele, tájékoztatást kérhet, kérdéseket tehet fel. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a hírlevélre/direkt marketing anyag küldésére vonatkozó feliratkozásával összefüggésben a jelen Tájékoztató irányadó.

Amennyiben az Érintett a honlapon a nevének és e-mail címének megadását követően a „Megismertem és elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárulok ahhoz, hogy a Terrán Tetőcserépgyártó Kft. és az SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Kft. a részemre elektronikus hírlevelet és/vagy marketing anyagot küldjön” kijelentés melletti négyzetet bejelöli, úgy ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő részére elektronikus hírlevelet és/vagy direkt marketing anyagokat küldjön. Az Adatkezelő az Érintett által megadott valamennyi személyes adatot (így különösen: név, e-mail cím) az Érintett hozzájárulása alapján kezeli, amelyet az Érintett a kapcsolatba lépés kezdeményezésével és adatai önkéntes megadásával nyújt (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja és időtartama:

Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél és/vagy direkt marketing anyagok elektronikus úton történő megküldése céljából, az ezekhez történő hozzájárulás megadásától kezdődően a hírlevél/direkt marketing-szolgáltatás megszüntetéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Érintett leiratkozásáig kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérően nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása csak az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve ez alól a hatóságok részére a jogszabályban meghatározott esetekben történő kötelező adatszolgáltatást. Amennyiben az Érintett nem kíván további hírlevelet/marketing célú anyagot kapni az Adatkezelőtől, akkor jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni az adott hírlevél vagy direkt marketing levél végén található „Leiratkozás” linkre kattintással vagy az Adatkezelőnek küldött postai levél vagy elektronikus levél útján is. Amennyiben az Érintett leiratkozik, illetve hozzájárulását visszavonja, akkor az Adatkezelő a jövőben nem küld az Érintett részére további hírlevelet/marketing anyagot és az Érintett valamennyi adatát haladéktalanul és végleges jelleggel törli az adatbázisából.

Az Adatkezelés módja

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulását, valamint a személyes adatokat elektronikus megőrzéssel és tárolással kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokról csak indokolt esetben készít másolatot, ebben az esetben is biztosítja a személyes adatok eredetivel megegyező szintű védelmét. A személyes adatokat az Adatkezelő és az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti adatkezelésre vonatkozó alapelvek betartásával.

Az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére az Érintettek személyes adatait.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő honlapjának és levelezőrendszerének tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó:

Google, mint süti/cookie szolgáltató adatai:

Automatikus döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az Érintettekről.

Az Érintettek jogai

Az Adatkezelő biztosítja az Érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az Érintettekkel, azzal, hogy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az Érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságának védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk). A leiratkozáson túlmenően a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az Érintettek emailben vagy postai úton küldött levélben tudják kezdeményezni.

Az Érintettek jogai:

tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog

Az Adatkezelő a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően - a jogszabályokban meghatározottak szerint - az Érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat és tájékoztatást.

személyes adatokhoz történő hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő - az Érintett eltérő kérése hiányában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így különösen az Adatkezelő ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait és szabadságát, a hozzáférés - függetlenül a másolat igénylésétől – a szerződéses titoktartási rendelkezésekkel összhangban biztosítható.

hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki.

törléshez és elfeledtetéshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti.

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adatok törlését.

korlátozáshoz való jog

Az Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben

adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az Érintett jogosult arra, hogy

tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli az Érintett személyes adatát, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, az Érintett panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra jogosult.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni, azok mielőbbi megoldása érdekében.

Az Érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: https://naih.hu/, telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az Adatkezelő székhelye vagy a saját belföldi lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso/ oldalon.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő a neki elektronikusan, kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint az e-mail küldésével egyben az e-mailen történő kommunikációhoz is hozzájárul.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt - ezt előíró kötelezés hiányában - nem jelölt ki.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és joggyakorlatnak megfelelően módosítsa, a módosításokat a jelen Tájékoztató egységes szerkezetbe foglalt verziójának honlapon történő megjelenítésével teszi közzé.

2024. április 05.